Profil ústavu

Ústav slavistiky FF MU je v současnosti jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR, kde jsou souběžně studovány všechny slovanské areály (východní, západní a jižní) a většina slovanských jazyků (ruština, ukrajinština, polština, slovinština, chorvatština, srbština, bulharština; volitelné kurzy makedonštiny).

Studium se realizuje ve 4 bakalářských, 3 magisterských a 4 doktorských programech, v rámci nichž si studenti volí z několika studijních plánů (jednooborový, jednooborový se specializací, hlavní nebo vedlejší v kombinaci s jiným programem) podle svých preferencí. V závislosti na konkrétním programu se může jednat o zaměření filologické, historicko-kulturní, profesně-obchodní, překladatelské nebo pedagogické.

Bakalářské programy:

Magisterské programy:

Doktorské programy:

  • Slovanské jazyky
  • Slovanské literatury
  • Areálově-filologická studia
  • Literární komparatistika

Poskytujeme komplexní slavistické vzdělání, v němž si studenti osvojují znalost slovanských jazyků, literatur, kultur a dějin ve srovnávací a areálové perspektivě. Tomu odpovídá pestrá předmětová struktura našich programů, ve které výuku slovanských jazyků a tradiční filologické disciplíny (jazykovědu a literární vědu) doplňují kurzy historicko-kulturního zaměření (dějiny slovanských zemí a areálů, kulturní, filmová a komiksová studia, hudební věda, etnologie) a prakticky pojaté předměty z oblasti učitelství, překladatelství a tlumočnictví, profesní a obchodní praxe či cestovního ruchu. Výuka je zajišťována nejen kmenovými zaměstnanci ústavu, ale též externisty z jiných akademických pracovišť, odborníky z praxe a hostujícími zahraničními pedagogy. Studentům se nabízí široké možnosti vycestování na studijní pobyty v zahraničí (Erasmus+, Ceepus, letní školy slovanských jazyků ad.), jež tvoří významnou a dodatečně obohacující součást jejich studia.

Výrazně multidisciplinární povahu slavistického studia na Ústavu slavistiky FF MU odráží i badatelský profil pracoviště, který se soustřeďuje na 5 výzkumných okruhů:

  • Slovanská mezijazyková ekvivalence a vícejazyčná lexikografie
  • Lingvodidaktika slovanských jazyků
  • Pragmalingvistika a společenské funkce jazyka
  • Srovnávací výzkum slovanských literatur a kultur v evropském kontextu
  • Vzájemné vztahy národů a zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy

Nedílnou součástí vědecké činnosti ústavu je pravidelné pořádání odborných konferencí, sympozií a kolokvií, stejně jako vydávání široce slavisticky pojatého časopisu Opera Slavica.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info