Ústav slavistiky

Všeobecné informace ke studiu

Konzultační hodiny

Podzim 2022
A
 
Mgr. Anna Agapova, Ph.D. čt 10.00–11.30
B
 
Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D. út 12.30–13.30
Mgr. Olga Berger, Ph.D. st 12.00–13.00
Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. čt 12.30–13.30
Mgr. Jana Bumbálková út 10.00–12.00
D
 
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. po 9.30–11.30
G
 
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. út 9.30–11.30, jindy dle domluvy online v MS Teams
J
 
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. st 10.30–12.00
K
 
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. po 10.00–11.00 v budově N, 6. NP, vlastní pracovna
Mgr. Mateja Kosi út 10.00–11.30
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. út 14.30–15.30
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. út 10.00–11.00
Mgr. Krystyna Kuznietsova, Ph.D. st 17.00–18.00, čt 13.00–14.00 v B2.407
M
 
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. čt 14.30–15.30
Mgr. Zbyněk Michálek dle domluvy
P
 
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. út 8.00–10.00
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. dle domluvy
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski liché týdny. st 9.45–11.00, sudé týdny. st 13.30–14.15
R
 
Mgr. Eva Reutová po 12.00–13.40
S
 
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. po 11.45–12.45
Mgr. Mirna Stehlíková Durasek čt 9.00–10.00
Š
 
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. út 12.30–14.00
Mgr. Špačková Stanislava, Ph.D. čt 10.00–11.30
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. dle domluvy
Z
 
Mgr. Taťjana Zaňko st 10.00–11.30
Volodymyr Zvyniatskovskyi, Ph.D. po 18.00–20.00

 

Závěrečné práce

Povinnosti diplomanta a školitele

Povinnosti diplomanta a školitele při odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací

Student (diplomant):

1. uvede podle harmonogramu zveřejněného na webu ústavu do finální podoby svoje téma závěrečné práce (anglický název apod.); pro podzimní semestr 31. 10., pro jarní 31. 3.

2. poté, co studentovi studijní oddělení založí archiv, ho naplní (o založení archivu student nežádá, je mu založen automaticky podle přihlášení k předmětu státní zkoušky)

3. odevzdá vytištěnou závěrečnou práci ve dvou výtiscích sekretářce ústavu

4. uzavření archivu opět provede studijní oddělení hromadně na základě seznamu od sekretářky; student o uzavření individuálně nežádá

Student je povinen odevzdat vytištěnou práci sekretářce do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné, a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.

Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby.

Školitel (vedoucí):

Dříve než přijme tištěnou verzi diplomové práce (nebo současně s tím), ověří v IS, zda student splnil výše uvedenou povinnost (naplnění archivu), a provede povinnou kontrolu závěrečné práce v IS:

1. Osobní administrativa → Školitel → Moji studenti → u konkrétního studenta pak kliknout na Archiv závěrečné práce.

(POZOR! Lze provést teprve ve chvíli, kdy se pod odkazem Archiv závěrečné práce objeví text: Kontrola práce dosud neprovedena. Pro zkontrolování shodnosti klikněte na archiv závěrečné práce. Pokud zde tento text není, znamená to, že student nemá dosud z nějakého důvodu uzavřen archiv své práce (např. chybí anglický název). V takovém případě školitel vyčká, až ze studijního odd. děkanátu obdrží e-mail s výzvou ke kontrole práce. Bez uzavřeného archivu nemůže vedoucí práci zkontrolovat.

2. Kontrola čitelnosti práce:

 • na konci stránky v oddíle Kontrola závěrečné práce kliknutím v příslušném okénku zcela vlevo označit soubor obsahující text práce
 • v tomtéž řádku kliknout na název souboru a po jeho otevření ověřit čitelnost a úplnost textu práce

3. Kontrola původnosti práce:

 • rozkliknout příkaz Operace (vlevo nahoře nebo dole)
 • v rozbaleném menu kliknout na příkaz Podobné dokumenty
 • rychlejší varianta: přímo v horizontální liště nabídek kliknout na příslušnou ikonku (2 malovaná vajíčka – funkce „jako vejce vejci“)
 • jakmile systém porovná text s ostatními dokumenty v IS (nikoliv mimo IS, tedy např. v Internetu), objeví se výsledek kontroly nahoře na stránce v barevném rámečku (např. Žádné podobné)
 • v případě jakékoliv míry podobnosti s jiným dokumentem je na školiteli, aby posoudil, jedná-li se o plagiát, nebo o přípustnou míru (a správnost) citací

4. Kontrola nastavení nezveřejněných částí práce

 • týká se pouze prací, v nichž jsou uvedeny citlivé údaje, jejichž zveřejnění podléhá příslušným předpisům (pro filologické práce netypické)

5. Po povedení kontroly kliknout na tlačítko Provedena kontrola práce.

6. Udělit v IS zápočet za odevzdání diplomové práce, na předsádku tištěné verze práce uvést datum odevzdání práce, připojit podpis vedoucího práce (školitele) a razítko ústavu.

Důležitá upozornění:

 • Vyučující je povinen provést tuto kontrolu nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou diplomové práce, v ideálním případě však ve chvíli, kdy student hotovou (tištěnou) práci odevzdává.
 • Ve chvíli, kdy student má studijním oddělením uzavřen archiv závěrečné práce, je vyučující povinen práci přijmout v každém případě a udělit za ni zápočet.
 • Případné negativní hodnocení práce (včetně odhaleného plagiátorství) se musí odrazit ve vyjádření vedoucího práce a oponenta.
 • Obhajoba práce musí proběhnout v každém případě (studenta nelze k obhajobě nepřipustit) – výjimkou je pouze pozdní odevzdání práce.
 • Vedoucí je povinen přijmout vytištěnou práci do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.
 • Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby, posudky pak 3 pracovní dny.

Interní pokyny

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Balkanistika

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Bulharský jazyk a literatura

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Filologicko-areálová studia

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Chorvatský jazyk a literatura

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Literární komparatistika

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Makedonský jazyk a literatura

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Polský jazyk a literatura

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Překladatelství ruského jazyka

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ruský jazyk a literatura

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Sdružená jihoslovanská studia

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Slavistika

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Slovenský jazyk a literatura

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Slovinský jazyk a literatura

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Srbský jazyk a literatura

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ukrajinská studia

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ukrajinský jazyk a literatura

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

 

Oboroví koordinátoři a pověřené osoby
Oboroví koordinátoři

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Pověřené osoby

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Harmonogramy

Harmonogram rozpisu témat: podzimní semestr

Akce v harmonogramu

Termín

Správce – kontrola nastavení rozpisu, aktualizace termínu přihlašování; kontrola stávajících témat a ukončení neaktuálních

do 30. 9.

Vedoucí – kontrola stávajících témat, ukončení neaktuálních

do 30. 9.

Vedoucí – vypíše nová témata (přihlásí studenta přímo nebo nechají studenta vybrat samostatně z nabídky)

1. 10. – 31. 10.

Studenti – přihlásí se k vybranému tématu

1. 10. – 31. 10.

Vedoucí + student – aktualizace tématu do finální podoby v případě, že student chce v daném semestru přistoupit k obhajobě

do 31. 10.

Studijní oddělení – převede témata a založí archivy ZP studentům, kteří budou v daném semestru práci obhajovat

1. 11. – 15. 11.

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 11.

Sekretářka – odešle seznam studentů s odevzdanou prací na studijní oddělení

po 30. 11.

Studijní oddělení – hromadně uzavře archiv ZP na základě seznamu z katedry

po 30. 11.

Správce nebo sekretářka – doplní UČO oponentů k tématům v rozpisu → umožní přístup pro vkládání posudku vedoucímu práce i oponentovi

do 31. 12.

Studijní oddělení – aktualizuje archivy ZP na základě změn u tématu (přidání oponentů)

první týden v lednu

Vedoucí – zkontroluje a potvrdí kontrolu ZP (plagiátorství), vloží posudek

Oponent (sekretářka) – vloží posudek

do 5 dnů před obhajobou

Harmonogram rozpisu témat: jarní semestr

Akce v harmonogramu

Termín

Správce – kontrola nastavení rozpisu, aktualizace termínu přihlašování; kontrola stávajících témat a ukončení neaktuálních

do 28. 2.

Vedoucí – kontrola stávajících témat, ukončení neaktuálních

do 28. 2.

Vedoucí – vypíše nová témata (přihlásí studenta přímo nebo nechají studenta vybrat samostatně z nabídky)

1. 3. – 31. 3.

Studenti – přihlásí se k vybranému tématu

1. 3. – 31. 3.

Vedoucí + student – aktualizace tématu do finální podoby v případě, že student chce v daném semestru přistoupit k obhajobě

do 31. 3.

Studijní oddělení – převede témata a založí archivy ZP studentům, kteří budou v daném semestru práci obhajovat

1. 4. – 15. 4.

Student - otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 4.

Sekretářka – odešle seznam studentů s odevzdanou prací na studijní oddělení

po 30. 4.

Studijní oddělení – hromadně uzavře archiv ZP na základě seznamu z katedry

po 30. 4.

Správce nebo sekretářka - doplní uča oponentů k tématům v rozpisu → umožní přístup pro vkládání posudku vedoucímu práce i oponentovi

do 20. 5.

Studijní oddělení – aktualizuje archivy ZP na základě změn u tématu (přidání oponentů)

po 20. 5.

Vedoucí – zkontroluje a potvrdí kontrolu ZP (plagiátorství), vloží posudek

Oponent (sekretářka) – vloží posudek

do 5 dnů před obhajobou

Jarní semestr (obhajoba v září)

Řádný termín:

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 6.

Opravný termín (v rámci shodného semestru):

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 20. 8.

Všeobecné informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info