Všeobecné informace ke studiu

Konzultační hodiny

Jaro 2024
A
 
Mgr. Anna Agapova, Ph.D. čt 10.00–11.30, nutná domluva předem; online konzultace jsou možné i v jiné dny
B
 
Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D. út 9.00–10.00
Mgr. Olga Berger, Ph.D. čt 10.00–11.00, popř. dle domluvy
Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. st 14.00–16.00
Mgr. Jana Bumbálková st 10.00–12.00
D
 
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. po 13.00–14.00
G
 
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. po 12.30–13.30
J
 
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. čt 12.00–13.30
K
 
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. po 16.00–17.00, budova N, 6. NP
Mgr. Halyna Kličak, Ph.D. po 12.–13.00
Mgr. Mateja Kosi pá 10.00–11.00
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. po 11.45–12.45
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. čt 9.30–10.00
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. na základě předchozí domluvy
Mgr. Krystyna Kuznietsova, Ph.D. út 14.00–15.00
M
 
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. st 16.30–17.30
Mgr. Zbyněk Michálek sudé po 14.00–15.00 po předchozí e-mailové domluvě, online i jindy
P
 
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. pá 10.00–11.00
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. individuálně dle předchozí domluvy
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski st 9.00–10.00
R
 
Mgr. Eva Reutová dle domluvy
S
 
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. po 11.00–12.00
Mgr. Mirna Stehlíková Durasek st 14.00–14.45
Š
 
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. st 12.30–14.00
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.  
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. individuálně dle předchozí domluvy
Z
 
Mgr. Taťjana Zaňko út 12.30–14.00
Volodymyr Zvyniatskovskyi, Ph.D. út 16.00–17.00

 

Závěrečné práce

Povinnosti diplomanta a školitele

Povinnosti diplomanta a školitele při odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací

Student (diplomant):

1. uvede podle harmonogramu zveřejněného na webu ústavu do finální podoby svoje téma závěrečné práce (anglický název apod.); pro podzimní semestr 31. 10., pro jarní 31. 3.

2. poté, co studentovi studijní oddělení založí archiv, ho naplní (o založení archivu student nežádá, je mu založen automaticky podle přihlášení k předmětu státní zkoušky)

3. odevzdá vytištěnou závěrečnou práci ve dvou výtiscích sekretářce ústavu

4. uzavření archivu opět provede studijní oddělení hromadně na základě seznamu od sekretářky; student o uzavření individuálně nežádá

Student je povinen odevzdat vytištěnou práci sekretářce do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné, a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.

Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby.

Školitel (vedoucí):

Dříve než přijme tištěnou verzi diplomové práce (nebo současně s tím), ověří v IS, zda student splnil výše uvedenou povinnost (naplnění archivu), a provede povinnou kontrolu závěrečné práce v IS:

1. Osobní administrativa → Školitel → Moji studenti → u konkrétního studenta pak kliknout na Archiv závěrečné práce.

(POZOR! Lze provést teprve ve chvíli, kdy se pod odkazem Archiv závěrečné práce objeví text: Kontrola práce dosud neprovedena. Pro zkontrolování shodnosti klikněte na archiv závěrečné práce. Pokud zde tento text není, znamená to, že student nemá dosud z nějakého důvodu uzavřen archiv své práce (např. chybí anglický název). V takovém případě školitel vyčká, až ze studijního odd. děkanátu obdrží e-mail s výzvou ke kontrole práce. Bez uzavřeného archivu nemůže vedoucí práci zkontrolovat.

2. Kontrola čitelnosti práce:

 • na konci stránky v oddíle Kontrola závěrečné práce kliknutím v příslušném okénku zcela vlevo označit soubor obsahující text práce
 • v tomtéž řádku kliknout na název souboru a po jeho otevření ověřit čitelnost a úplnost textu práce

3. Kontrola původnosti práce:

 • rozkliknout příkaz Operace (vlevo nahoře nebo dole)
 • v rozbaleném menu kliknout na příkaz Podobné dokumenty
 • rychlejší varianta: přímo v horizontální liště nabídek kliknout na příslušnou ikonku (2 malovaná vajíčka – funkce „jako vejce vejci“)
 • jakmile systém porovná text s ostatními dokumenty v IS (nikoliv mimo IS, tedy např. v Internetu), objeví se výsledek kontroly nahoře na stránce v barevném rámečku (např. Žádné podobné)
 • v případě jakékoliv míry podobnosti s jiným dokumentem je na školiteli, aby posoudil, jedná-li se o plagiát, nebo o přípustnou míru (a správnost) citací

4. Kontrola nastavení nezveřejněných částí práce

 • týká se pouze prací, v nichž jsou uvedeny citlivé údaje, jejichž zveřejnění podléhá příslušným předpisům (pro filologické práce netypické)

5. Po povedení kontroly kliknout na tlačítko Provedena kontrola práce.

6. Udělit v IS zápočet za odevzdání diplomové práce, na předsádku tištěné verze práce uvést datum odevzdání práce, připojit podpis vedoucího práce (školitele) a razítko ústavu.

Důležitá upozornění:

 • Vyučující je povinen provést tuto kontrolu nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou diplomové práce, v ideálním případě však ve chvíli, kdy student hotovou (tištěnou) práci odevzdává.
 • Ve chvíli, kdy student má studijním oddělením uzavřen archiv závěrečné práce, je vyučující povinen práci přijmout v každém případě a udělit za ni zápočet.
 • Případné negativní hodnocení práce (včetně odhaleného plagiátorství) se musí odrazit ve vyjádření vedoucího práce a oponenta.
 • Obhajoba práce musí proběhnout v každém případě (studenta nelze k obhajobě nepřipustit) – výjimkou je pouze pozdní odevzdání práce.
 • Vedoucí je povinen přijmout vytištěnou práci do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.
 • Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby, posudky pak 3 pracovní dny.

Interní pokyny

Programoví koordinátoři a uznávání výsledků studia ze zahraničí
Programoví koordinátoři

Programoví koordinátoři zahraničních pobytů vám podají informací o výběrových řízeních v rámci katedry.

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Pověřené osoby

Pověřené osoby vám uznají kredity ze zahraničí a schválí Learning Agreement nebo Training Agreement.

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Harmonogramy

Harmonogram aktuálního akademického roku
Období podzim 2022 jaro 2023
Zveřejnění rozvrhu 01.07.2022 02.01.2023
Začátek registrace předmětů 01.07.2022 02.01.2023
Konec registrace předmětů 31.07.2022 31.01.2023
Začátek zápisu předmětů 01.08.2022 01.02.2023
Konec zápisu předmětů 11.09.2022 12.02.2023
Začátek změn v zápisu předmětů 12.09.2022 13.02.2023
Začátek výuky 12.09.2022 13.02.2023
Konec změn v zápisu předmětů 25.09.2022 26.02.2023
Konec výuky 16.12.2022 19.05.2023
Začátek zkouškového období 02.01.2023 22.05.2023
Konec zkouškového období 10.02.2023 30.06.2023
Začátek prodlouženého zkouškového období není 28.08.2023
Konec prodlouženého zkouškového období není 08.09.2023
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 09.01.2023 29.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 08.09.2023
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 09.01.2023 29.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 08.09.2023
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 09.01.2023 29.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 08.09.2023
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2022 01.02.2023
Konec podávání přihlášek 31.01.2023 31.08.2023
Začátek státnicového období 01.09.2022 01.02.2023
Konec státnicového období 31.01.2023 31.08.2023
Harmonogram rozpisu témat: podzimní semestr

Akce v harmonogramu

Termín

Správce – kontrola nastavení rozpisu, aktualizace termínu přihlašování; kontrola stávajících témat a ukončení neaktuálních

do 30. 9.

Vedoucí – kontrola stávajících témat, ukončení neaktuálních

do 30. 9.

Vedoucí – vypíše nová témata (přihlásí studenta přímo nebo nechají studenta vybrat samostatně z nabídky)

1. 10. – 31. 10.

Studenti – přihlásí se k vybranému tématu

1. 10. – 31. 10.

Vedoucí + student – aktualizace tématu do finální podoby v případě, že student chce v daném semestru přistoupit k obhajobě

do 31. 10.

Studijní oddělení – převede témata a založí archivy ZP studentům, kteří budou v daném semestru práci obhajovat

1. 11. – 15. 11.

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 11.

Sekretářka – odešle seznam studentů s odevzdanou prací na studijní oddělení

po 30. 11.

Studijní oddělení – hromadně uzavře archiv ZP na základě seznamu z katedry

po 30. 11.

Správce nebo sekretářka – doplní UČO oponentů k tématům v rozpisu → umožní přístup pro vkládání posudku vedoucímu práce i oponentovi

do 31. 12.

Studijní oddělení – aktualizuje archivy ZP na základě změn u tématu (přidání oponentů)

první týden v lednu

Vedoucí – zkontroluje a potvrdí kontrolu ZP (plagiátorství), vloží posudek

Oponent (sekretářka) – vloží posudek

do 5 dnů před obhajobou

Harmonogram rozpisu témat: jarní semestr

Akce v harmonogramu

Termín

Správce – kontrola nastavení rozpisu, aktualizace termínu přihlašování; kontrola stávajících témat a ukončení neaktuálních

do 28. 2.

Vedoucí – kontrola stávajících témat, ukončení neaktuálních

do 28. 2.

Vedoucí – vypíše nová témata (přihlásí studenta přímo nebo nechají studenta vybrat samostatně z nabídky)

1. 3. – 31. 3.

Studenti – přihlásí se k vybranému tématu

1. 3. – 31. 3.

Vedoucí + student – aktualizace tématu do finální podoby v případě, že student chce v daném semestru přistoupit k obhajobě

do 31. 3.

Studijní oddělení – převede témata a založí archivy ZP studentům, kteří budou v daném semestru práci obhajovat

1. 4. – 15. 4.

Student - otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 4.

Sekretářka – odešle seznam studentů s odevzdanou prací na studijní oddělení

po 30. 4.

Studijní oddělení – hromadně uzavře archiv ZP na základě seznamu z katedry

po 30. 4.

Správce nebo sekretářka - doplní uča oponentů k tématům v rozpisu → umožní přístup pro vkládání posudku vedoucímu práce i oponentovi

do 20. 5.

Studijní oddělení – aktualizuje archivy ZP na základě změn u tématu (přidání oponentů)

po 20. 5.

Vedoucí – zkontroluje a potvrdí kontrolu ZP (plagiátorství), vloží posudek

Oponent (sekretářka) – vloží posudek

do 5 dnů před obhajobou

Jarní semestr (obhajoba v září)

Řádný termín:

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 30. 6.

Opravný termín (v rámci shodného semestru):

Student – otevře a naplní archiv ZP, odevzdá papírovou verzi práce na katedře

do 20. 8.

Všeobecné informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info