JAK SE PŘIPRAVIT K OBHAJOBĚ

Před obhajobou

Studenti obdrží posudky od vedoucího i oponenta (najdou je nahrané v ISu) nejpozději 5 pracovních dní před obhajobou.

Je nanejvýš vhodné, abyste se s posudky dopředu dobře seznámili a pečlivě (ideálně písemně) si připravili obhajobu, neboť samotný průběh obhajoby může ovlivnit výslednou známku jak směrem nahoru, tak směrem dolů (pokud na svoji obhajobu nic neřeknete, nerozhodná známka se přikloní vždy k té horší; reagujte na hlavní výtky, pokuste se vysvětlit, proč jste přistoupili právě k takovému řešení; máte-li pocit, že jste kritizováni neprávem, nebojte se to dát (slušně) najevo; pokud v posudku zazněly otázky, pečlivě si připravte odpovědi na tyto otázky; nezapomeňte na kultivovaný projev během celé obhajoby i státnice, mluvte pomalu a zřetelně, v klidu se nadechněte a svoji odpověď si promyslete).

Samotná obhajoba

K obhajobě závěrečné práce přistupují studenti individuálně podle pořadí stanoveného zkušební komisí.

Kromě členů zkušební komise jsou obhajobám zpravidla přítomni vedoucí a oponenti závěrečných prací, případně další vyučující a hosté.

Průběh obhajoby

1. Předseda komise nebo jeho zástupce představí diplomanta a název jeho práce a předá slovo diplomantovi.

2. Diplomant ve stručnosti (ve 3 minutách, bez použití videoprezentace) seznámí komisi s tématem a cílem práce, použitými metodami výzkumu, strukturou práce a s jejími hlavními výsledky. Prezentaci může mít diplomant připravenou v písemné podobě.

3. Následně přednesou své posudky vedoucí a oponent práce.

4. Diplomant se poté na výzvu předsedy komise vyjádří ke kritickým připomínkám vzneseným v obou posudcích v pořadí, v jakém byly předneseny, a zodpoví případné dotazy z obou posudků.  Připomínky posuzovatelů je vhodné mít připravené před sebou v písemné podobě,
aby nedocházelo k nežádoucím improvizacím, opakovanému dotazování a zdržování jednání.

5. Vedoucí i oponent se postupně vyjádří k reakcím diplomanta, případně vznesou doplňující otázky.

6. Následuje volná rozprava, v níž se může na diplomanta obrátit s dotazem kdokoliv z přítomných.

7. Po skončení rozpravy je diplomant požádán, aby jednání komise na chvíli opustil, ta pak v neveřejné části zasedání rozhodne o celkovém hodnocení obhajoby.

8. Diplomant poté znovu předstoupí před komisi a je mu sdělen výsledek obhajoby
(obhájil/a – neobhájil/a) i udělené hodnocení a jsou mu vráceny oba odevzdané exempláře práce. Obhajoba tímto končí.

Jazyk obhajob

Obhajoba může probíhat v jazyce, v němž je akreditován studijní program (čeština), na filologických oborech pak také v daném cizím jazyce (ruština), případě ve slovenštině, či po dohodě mezi komisí a diplomantem v jiném světovém jazyce (typicky v angličtině, což ovšem nebývá náš případ).
Obvykle diplomant prezentuje práci v jazyce, v němž je napsána (není podmínkou), posudky mohu být napsány a předneseny v češtině, slovenštině nebo v ruštině, stejně tak diskuse může probíhat střídavě v těchto jazycích, podle situace a volby účastníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info