Povinnosti diplomanta a školitele při odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací

Student (diplomant):

1. uvede podle harmonogramu zveřejněného na webu ústavu do finální podoby svoje téma závěrečné práce (anglický název apod.); pro podzimní semestr 31. 10., pro jarní 31. 3.

2. poté, co studentovi studijní oddělení založí archiv, ho naplní (o založení archivu student nežádá, je mu založen automaticky podle přihlášení k předmětu státní zkoušky)

3. odevzdá vytištěnou závěrečnou práci ve dvou výtiscích sekretářce ústavu

4. uzavření archivu opět provede studijní oddělení hromadně na základě seznamu od sekretářky; student o uzavření individuálně nežádá

Student je povinen odevzdat vytištěnou práci sekretářce do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné, a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.

Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby.

 

Školitel (vedoucí):

Dříve než přijme tištěnou verzi diplomové práce (nebo současně s tím), ověří v IS, zda student splnil výše uvedenou povinnost (naplnění archivu), a provede povinnou kontrolu závěrečné práce v IS:

1. Osobní administrativa → Školitel → Moji studenti → u konkrétního studenta pak kliknout na Archiv závěrečné práce.

(POZOR! Lze provést teprve ve chvíli, kdy se pod odkazem Archiv závěrečné práce objeví text: Kontrola práce dosud neprovedena. Pro zkontrolování shodnosti klikněte na archiv závěrečné práce. Pokud zde tento text není, znamená to, že student nemá dosud z nějakého důvodu uzavřen archiv své práce (např. chybí anglický název). V takovém případě školitel vyčká, až ze studijního odd. děkanátu obdrží e-mail s výzvou ke kontrole práce. Bez uzavřeného archivu nemůže vedoucí práci zkontrolovat.

2. Kontrola čitelnosti práce:

 • na konci stránky v oddíle Kontrola závěrečné práce kliknutím v příslušném okénku zcela vlevo označit soubor obsahující text práce
 • v tomtéž řádku kliknout na název souboru a po jeho otevření ověřit čitelnost a úplnost textu práce

3. Kontrola původnosti práce:

 • rozkliknout příkaz Operace (vlevo nahoře nebo dole)
 • v rozbaleném menu kliknout na příkaz Podobné dokumenty
 • rychlejší varianta: přímo v horizontální liště nabídek kliknout na příslušnou ikonku (2 malovaná vajíčka – funkce „jako vejce vejci“)
 • jakmile systém porovná text s ostatními dokumenty v IS (nikoliv mimo IS, tedy např. v Internetu), objeví se výsledek kontroly nahoře na stránce v barevném rámečku (např. Žádné podobné)
 • v případě jakékoliv míry podobnosti s jiným dokumentem je na školiteli, aby posoudil, jedná-li se o plagiát, nebo o přípustnou míru (a správnost) citací

4. Kontrola nastavení nezveřejněných částí práce

 • týká se pouze prací, v nichž jsou uvedeny citlivé údaje, jejichž zveřejnění podléhá příslušným předpisům (pro filologické práce netypické)

5. Po povedení kontroly kliknout na tlačítko Provedena kontrola práce.

6. Udělit v IS zápočet za odevzdání diplomové práce, na předsádku tištěné verze práce uvést datum odevzdání práce, připojit podpis vedoucího práce (školitele) a razítko ústavu.

 

Důležitá upozornění:

 • Vyučující je povinen provést tuto kontrolu nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou diplomové práce, v ideálním případě však ve chvíli, kdy student hotovou (tištěnou) práci odevzdává.
 • Ve chvíli, kdy student má studijním oddělením uzavřen archiv závěrečné práce, je vyučující povinen práci přijmout v každém případě a udělit za ni zápočet.
 • Případné negativní hodnocení práce (včetně odhaleného plagiátorství) se musí odrazit ve vyjádření vedoucího práce a oponenta.
 • Obhajoba práce musí proběhnout v každém případě (studenta nelze k obhajobě nepřipustit) – výjimkou je pouze pozdní odevzdání práce.
 • Vedoucí je povinen přijmout vytištěnou práci do 30. 11. pro podzimní semestr a do 30. 4. pro jarní semestr. Výjimky nejsou přípustné a pokud student práci včas neodevzdá, nebude připuštěn k její obhajobě.
 • Závěrečné práce musejí být zveřejněny nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby, posudky pak 3 pracovní dny.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info