Nejčastější problémy při vykazování publikací v IS MU

 

1. OBECNÉ CHYBY (PLATÍ PRO VŠECHNY DRUHY PUBLIKACÍ)

 • NEPOVOLENÉ ZNAKY
  • IS nezkousne cyrilici/azbuku, texty v jazycích tato písma užívající (ruština, ukrajinština, srbština, bulharština aj.) musí být transkribovány dle standardních pravidel pro takové transkripce
 • TYP VÝSLEDKU
  • typ výsledku musí odpovídat skutečnosti (kontrolovat např. dle katalogu NKČR) – když je sborník vykázán jako kol. monografie, přijde se na to, jak ukázala minulá hodnocení
 •  AUTOR
  • vždy musí být alespoň jeden autor domácí a garant výsledku; domácím autorem je autor s pracovněprávním vztahem k MU (úvazek i dohoda) nebo student
 • PODÍLY SPOLUPRACUJÍCÍCH PRACOVIŠŤ
  • chybí nebo jsou nedostatečně vyplněné podíly spolupracujících pracovišť
  • součet za MU musí být vždy 100 %
  • podíly se musí vyplňovat až na úroveň pracoviště, nikoliv pouze fakulty (je potřeba danou rozbalovací nabídku rozbalit po vybrání fakulty znovu a vybrat příslušné pracoviště)
  • publikace s více autory z MU je potřeba doplňovat přes aplikaci Hromadné plnění podílů (Publikace > Pomůcky > Hromadné plnění…)
 • VÝSLEDKY TYPU O (malá písmena)
  • do RIV je potřeba odvádět všechny výsledky typu O (malá písmena), které jsou navázány na projekty spec. výzkumu či grantů
  • výsledky typu O financované z institucionální podpory se do RIV neodvádějí, slouží ale pro vnitřní hodnocení v rámci FF, doporučuje se tedy odvádět všechny možné výsledky
 • ROK VYDÁNÍ
  • vždy rok tištěného vydání (vročení), nikoliv rok sběru do RIV
 • ANOTACE
  • anotace v původním a anglickém jazyce si musí délkou i obsahem odpovídat
 • WOS a SCOPUS
  • hodnocené jsou pouze publikace s příznaky Article, Review a Letter
  • nehodnocené jsou např. Editorial nebo Book Review
  • pokud je publikace ve WOS či SCOPUS, ale ještě nemá přidělený identifikátor (UT WOS nebo EID), vyplní se 999
  • pokud publikace ve WOS nebo EID dosud není, nesmí se takto vykazovat (musí se počkat, až ji databáze zveřejní – typickým příkladem je, když publikace vyjde v časopise, který je ve WOS, ale do databáze zatím nebyla zařazena… v takovém případě je potřeba počkat a hlídat si to)
  • anotace v jazyce výsledku musí jazyku výsledku odpovídat, často se objevují např. anotace v angličtině u výsledků v jiných jazycích v této sekci
 • VĚDNÍ OBOR
  • obor musí odpovídat obsahu publikace, nikoliv zaměření periodika či projektu
  • vědní obor (OECD) musí být doplněn na úroveň DETAILED FORD (tj. vybrat specifickou kategorii; poznáte to tak, že číslo nekončí nulou, je vcelku jedno, zda vybere z detailních kategorií například teorii nebo specifické jazyky, když se publikace týká obého, je to na vašem uvážení)
 •  FINANCOVÁNÍ
  • u financování ze spec. výzkumu musí být uveden i kód spec. výzkumu
  • vždy je nutné uvádět projekt, ze kterého byly čerpány finance pro vznik výsledku (pokud jsou na jakýkoliv projekt navázány)
 • REPOZITÁŘ A DOSTUPNOST PUBLIKACÍ
  • není již nutné dodávat zahraniční publikace fyzicky do NK ČR
  • je nutné pro účely hodnocení zajistit elektronickou verzi textu (PDF, sken) a ideálně vložit do repozitáře u publikace (lze nastavit práva pouze pro sebe, pak k tomu má přístup jen autor publikace a garant RIV pro FF)

2. ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU (J)

 • článek musí být uveřejněn v RECENZOVANÉ ČÁSTI odborného periodika, ať užtištěném či webovém
 • počet stran je počet stran článku, nikoliv časopisu
 • nutné vybrat poddruh výsledku: Jimp = impaktovaný časopis, Jsc = časopis v databázi Scopus, Jost = ostatní periodika

3. KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE (C)

 • pozor na rozdíl mezi počtem stran kapitoly a počtem stran knihy

4. STAŤ VE SBORNÍKU

 • počet stran je počet stran stati, nikoliv celého sborníku

5. PREZENTACE NA KONFERENCÍCH

 • do názvu akce nutné uvést i místo a datum konání, byť by nebylo součástí ofic. názvu konference

DÍLČÍ PROBLÉMY ŘEŠTE INDIVIDUÁLNĚ S GARANTEM RIV NA ÚSTAVU SLAVISTIKY, jímž je Mgr. Pavel Pilch.