Naše časopisy

Slavica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace slavistického literárněvědného bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů a pro vědeckou prostupnost mezi filologickými a dalšími humanitními obory, to vše v souladu s bohatou tradicí i současnou šířkou a hloubkou záběru brněnské slavistiky. Časopis je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Opera Slavica je recenzovaný vědecký časopis, jehož hlavním posláním je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury, pro bádání o slovanské filologii s přesahy k translatologii, kulturologii a jiným humanitním a sociálním vědám a v prostoru evropské slavistiky kultivovat nosná témata a nové metodologické postupy. Recenzní oddíl má systematicky sledovat a kriticky posuzovat podnětná díla v lingvistické a literárněvědné slavistice. Časopis je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Новая русистика je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti filologické a areálové rusistiky. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace rusistického filologického a areálového bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů. Časopis je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Časopis Porta Balkanica svou pozornost zaměřuje na poměrně rozsáhlý prostor, v němž se v současnosti nachází dvanáct evropských zemí: Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Řecko a Turecko. Dvakrát ročně přináší původní odborné články v celém širokém spektru průniku dvou široce rozkročených, interdisciplinárních vědních oborů – kulturní antropologie a balkanistiky (balkanologie). Na základě převažujícího vědeckého přístupu – historického, literárněvědného, lingvistického, etnologického, politologického, sociologického, religionistického, muzikologického a jiného – jsou původní recenzované vědecké příspěvky řazeny do analogicky pojmenovaných sekcí.

Proudy jsou internetový časopis pro literaturu a literární vědu, jehož záměrem je vytvářet online platformu pro uveřejňovaní odborných prací se zaměřením na střední Evropu a její přesahy. Multidisciplinární charakter periodika současně nabízí mimo jiné i originální uměleckou tvorbu, portréty, zápisky z cest, rozhovory, recenze na nejnovější publikace, ale i články informačního charakteru. Časopis vydává Středoevropské centrum slovanských studií v spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info