Pátek 7. 4. 2017, Ústav slavistiky FF MU, Arna Nováka 1

 

Dopolední blok – Jazykový kurz „Ruština v praxi“

9.00–10.25: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. – Различия в речи москвичей и петербуржцев. Вводные слова в русской речи

Jako výchozí konverzační téma lektor zvolil málo frekventovanou problematiku specifických rysů běžně mluveného jazyka obyvatel Sankt-Petěrburgu. Kromě seznámení s nejčastějšími rozdíly v běžné slovní zásobě a odchylkami od spisovné normy v oblasti výslovnosti byli frekventanti informováni o zajímavém recesistickém projektu slovníku petrohradských neologismů, založeném na specifických reáliích města na Něvě.

V druhé části zaměstnání, zaměřené na obtížnější jevy normativní mluvnice, byla připomenuta a procvičena problematika vsuvek a volně připojených větných členů.

10.35–12.00: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. – Контрольный тест — говорение, письмо, слушание, чтение

Poslední zaměstnání v letošním zdokonalovacím jazykovém kurzu bylo věnováno opakování a shrnutí látky probrané v kurzu za celý školní rok a prověření osvojení učiva formou písemného testu. Všichni frekventanti prokázali dostatečné znalosti a v závěrečném testu uspěli.

 

Odpolední blok – Postgraduální vzdělávání učitelů ruštiny na ZŠ a SŠ

13.00–16.00: prof. Natalia Siničkina, DrSc. – Основы педагогической риторики в практике преподавания русского языка как иностранного

Závěrečný letošní metodický seminář byl lektorsky veden dlouholetou zahraniční spolupracovnicí Ústavu slavistiky FF MU profesorkou Natalií Siničkinovou ze Sankt-Petěrburgu. V interaktivně a komunikativně pojatém zaměstnání lektorka vedla frekventantky k sebereflexnímu zamýšlení se nad základními principy efektivní komunikace s žáky v učebním procesu. Podrobně se věnovala základním aspektům pedagogické rétoriky, uplatnění kooperační strategie v práci s žáky a kladným a záporným stránkám autoritativního a demokratického stylu pedagogické komunikace.

Po skončení oficiální části programu frekventantky spolu s organizátory a lektory setrvali v neformální přátelské debatě a vyjádřili přání a vůli v dalším setkávání i v budoucnu v nějaké podobě pokračovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info