Ústav slavistiky

Ruština a současné Rusko

(webináře pro učitele ruštiny na středních a základních školách v rámci DVPP)

Cílem akreditovaného programu je prohloubení komunikačních a metodických kompetencí učitelů ruského jazyka na základních a středních školách a rozšíření jejich povědomí o současných ruských kulturních a široce společenských reáliích. Stanovených cílů bude dosaženo volbou aktuálních témat z oblasti současné mezikulturní komunikace a s využitím aktivizujících metod výuky. Součástí kurzu bude také návaznost na metodickou podporu výuky ruštiny na základních i středních školách.

Akreditace

Akreditováno rozhodnutím MŠMT ČR z 20. 7. 2021 (č.j. MSMT – 13839/2021-2-458).

Forma

Synchronní online výuka formou videokonferencí v prostředí MS Teams.

Hodinová dotace

4 půldenní videokonference o celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin (4 × 4 hodiny/den). V rámci každého setkání budou realizovány dva výukové bloky, každý v rozsahu 90 minut. Mezi jednotlivými webináři bude hodinová hygienická přestávka.

Setkání se budou konat vždy ve čtvrtek v době 15:00–19:00 hod. (říjen a prosinec 2021, únor a duben 2022).

Lektorský tým

Kvalifikovaní a zkušení vědecko-pedagogičtí pracovníci a lektoři (rodilí mluvčí) Ústavu slavistiky FF MU.

Program webinářů

říjen 2021

I.

Práce, profese, zaměstnání (tematická slovní zásoba)

II.

Ruské lingvoreálie I

prosinec 2021

I.

Ruské lingvoreálie II

II.

(Ne)známá současná ruská literatura v českém prostředí

únor 2022

I.

Rusko-česká mezikulturní komunikace

II.

Ruská média, mediální výchova

duben 2022

I.

Internetová komunikace a změny v jazyce a řečovém chování

II.

Současné Rusko ve světle dějinného vývoje

Účastnický poplatek

1500 Kč

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • 4 půldenní semináře
  • elektronické podklady k jednotlivým seminářům (s možností využití v další výuce)
  • průběžné konzultace s jednotlivými vyučujícími dle požadavků a potřeb účastníků kurzu
  • certifikovaný doklad o absolvování kurzu (nutno absolvovat minimálně 3 ze 4 webinářů)

Kontaktní osoby

Hana Holmanová (referentka pro celoživotní vzdělávání, studijní oddělení FF MU), tel.: 549 49 3237

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (garant a organizátor programu, Ústav slavistiky FF MU), tel.: 549 49 3677

Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (spoluorganizátor programu a proděkan FF MU pro studium), tel.: 549 49 1576

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info