Hodnoty v literatuře a umění V

 • 3. – 4. června 2021
  9:00 – 15:00
Česky
Pozor! Vzhledem k pandemii koronaviru se mění datum konání a přihlašování!

 

Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Arne Nováka 1, 602 00 Brno

Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета, ул. М. Горького, 65/67, 443099 Самара

13. mezinárodní konference

Hodnoty v literatuře a umění V

3.–4. června 2021, Brno, Česká republika

Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční  literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity (Samara), společností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropským slavis­tickým centrem a Sla­vistickou společností Franka Wolmana Vás zvou k účasti na níže uvedené mezinárodní konfe­renci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v lite­ratuře a dalších druzích umění.

Základní téma konference

Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice

 

Kromě sekcí věnovaných základním tématům konference se budou konat i speciální tematic­ké/diskusní panely a kulaté stoly:

 • Energie „negativního hrdiny“ v literárním díle
 • Intencionalita ve ztvárnění časových a prostorových dimenzí v literárním díle
 • Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století
 • Tvorba a život Jevgenije Nikolajeviče Čirikova

Konferenční jazyky: všechny slovanské a světové jazyky

Délka vystoupení: 10–15 minut

Konferenční poplatek: 1300 Kč/55 euro při osobní účasti na konferenci, 1000 Kč/40 euro v případě otištění stati bez účasti na konferenci

Ubytování a strava: platí každý účastník sám

Přihlášku k účasti na konferenci s uvedením tématu Vašeho vystoupení a resumé v českém, ruském nebo anglickém jazyce o délce max. 200 znaků je třeba poslat e-mailem jako přílohu (formát .doc, .rtf)  na e-mailovou adresu hodnoty@phil.muni.cz dо 31. března 2021 (přihláška – viz níže).

Stati o rozsahu do 18 000 znaků včetně mezer budou uveřejněny v samostatných publikacích. Stati (texty vystoupení na konferenci) se budou přijímat pouze do 1. listopadu 2021.

Veškeré další informace Vám organizátoři poskytnou v červnu-červenci 2020 na Vaši e-mailo­vou adresu.

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., předseda České asociace slavistů, vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., vedoucí organizačního výboru konference

prof. Oleg Michajlovič Buranok, DrSc., vedoucí Katedry ruské a zahraniční literatury a metodiky výuky literatury, SGSPU Samara

Русский
Внимание! В связи с пандемией коронавируса конференция и подачи заявок перенесены!

 

Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Arne Nováka 1, 602 00 Brno

Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета, ул. М. Горького, 65/67, 443099 Самара

13-ая  мeждународная конфeрeнция

Ценности в литературе и в искусстве V

3–4-го июня 2021, г. Брно, Чeшская Рeспублика

Чешская Ассоциация Славистов в сотрудничестве с Институтом славистики Философского факультета Университета им. Mасарика (Брно)‚ с Ка­фед­­рой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Фило­ло­ги­ческого факультета Самарского государст­венного социально-педагогического уни­вер­си­тета, об­ществом Аrs Comparationis (Славянская Сек­ция Меж­дународной Ассоциации по Изучению Сло­ва и Образа)‚ Центральноевропейским Центром Славяноведения и Славистическим Обществом Франка Вольмана приглашают Вас принять участие в ниже­привeдeнной международной конференции‚ целью которой явля­ет­ся изучение проблем ценностей и их отображения в литературе и других видах искусства.

Основная тема конференции:

Отражение и трактовка ценностей в произведениях художественной литературы и в литературной критике

Помимо секций, посвященных основным темам конференции, будут организованы и спе-циальные тематические/дискуссионные панели и круглые столы по темам:

 • энергия «отрицательного героя» в произведении художественной литературы
 • интенциональность в изображении времени и пространства в произведении художественной литературы
 • экзистенциальный конфликт в поэзии и прозе 19-го и 20-го веков
 • творчество и жизнь Евгения Николаевича Чирикова

Языки конференции: все славянские языки и языки мирового значения

Продолжительность доклада: 10–15 минут

Регистрационный взнос: 1300 чешских крон (эквивалент: 55 €) для очного участия, 1000 чешских крон (эквивалент: 40 €) для заочного участия

Жильё и пропитание: за счет участников

Заявку на участие в конференции с указанием темы Вашего выступления и резюме на чешском, русском или английском языке в объеме до 200 знаков необходимо выслать посредством и-мейла в качестве приложения (формат .doc, .rtf) по адресу
hodnoty@phil.muni.cz не позднее 31-ого марта 2021 г.
(заявка на участие – см. ниже).

Статьи в объeмe до 18 000 знаков, включая пробелы, будут опубликованы в особых изданиях/монографиях. Статьи (тексты выступлений) принимаются только до 1-ого ноября 2021 г.

Всю дальнейшую необходимую информацию получат участники конференции в июне-июле 2020-го года посредством и-мейла.

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., председатель Чешской Ассоциации Славистов, завидующий Институтом славистики

prof.  PhDr. Josef Dohnal, CSc., заведующий Организационным комитетом

проф. Олег Михайлович Буранок, д-р. пед. н., ззаведующий Ка­фед­­рой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, СГСПУ Самара

English
Attention! Due to coronavirus the conference is postponed including the applications!

 

Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Arne Nováka 1, 602 00 Brno

Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета, ул. М. Горького, 65/67, 443099 Самара

The Czech Association of Slavists in cooperation with the  Department of Slavonic Studies of the Masaryk University Brno,, Department of Russian and Foreign Literature and of Methodology of Teaching Literature of the Samara State University of Social Sciences and Education in Samara, Ars Comparationis (Slavonic Section of International Association for Word and Image Studies), Central-European Centre of Slavonic Studies, Frank Wollman Society of Slavonic Studies invite you to take part in

13th International Conference

Values in Literature and Arts V

3rd–4th August 2021, Brno, Czech Republic

The aim of the conference is to demonstrate different contemporary approaches to the problem of values  and to deepen the axiological aspect of the study of literature, arts and culture.

Basic themes of the conference

Depiction of Values and Their Interpretation in Literary Works and in Literary Criticism

 

Aside of the basic conference themes special theme panels and round table discussions will be organised to deal with the following topics:

 •  The Energy of the “Negative Hero” in a Literary Work
 •  The Intentionality in the Depiction of Temporal and Spatial Dimensions in a Literary Artefact
 •  The Existentional Conflict in 19th and 20th-century  Poetry and Prose
 •  Lifework and Life of Evgeny Nikolayevich Chirikov

Languages of the conference: all Slavonic and world languages

Duration of each paper: 10–15 minutes

Conference fee: 1.300 Czech crowns / 55 € in case of personal attendance, 1.000 Czech crowns /40 € in case of impersonal attendance

Accommodation and meals: paid by any participant himself/herself

Session proposal with the theme of your paper and the abstract in Czech, Russian or English (maximum 200 characters) shall be sent (format .doc, .rtf) by e-mail to the address hodnoty@phil.muni.cz before March 31th 2021.

The papers (maximum 18.000 characters incl. spaces) will be published in separate confe­rence volumes/monographs. Please, send your paper before November 1st 2021.

Any other information will be sent to you by the organizers to your e-mail address in June-July 2020.

 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Head of the Czech Association of Slavists, Head of the Department of Slavonic Studies

Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., Head of the Conference Organisational Committee

Prof. Oleg Mikhailovich Buranok, DrSc., Head of the of Russian and Foreign Literature and of Methodology of Teaching Literature, Samara

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info