Hodnoty v literatuře a umění IV

 • 29. – 30. srpna 2018
  9:00 – 16:00
 • Ústav slavistiky FF MU
Česky

12. mezinárodní konference

Hodnoty v literatuře a umění IV

29.–30. srpna 2018, Brno, Česká republika

 

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Česká asociace slavistů, spo­leč­nost Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropské slavistické centrum a Slavistická společnost Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konferenci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v literatuře a dalších druzích umění.

 

Základní témata konference

Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice

 

Speciální tematické/diskusní panely a kulaté stoly:

 • Hodnotový aspekt zobrazení občanské války v Rusku (1918–1922)
 • M. Garšin (1855–1888) a zobrazení hodnot v jeho díle
 • S. Turgeněv (1818–1883) a zobrazení hodnot v jeho díle
 • Hodnotové směřování ruské literární kritiky v 19. století

 

Konferenční jazyky

všechny slovanské a světové jazyky

Délka vystoupení

10–15 minut

Konferenční poplatek

1200 Kč / 50 euro při osobní účasti na konferenci, 1000 Kč / 40 euro v případě otištění stati bez účasti na konferenci

Ubytování a strava

platí každý účastník sám                              

Přihlášku k účasti na konferenci s uvedením tématu Vašeho vystoupení a resumé v českém, ruském nebo anglickém jazyce o délce max. 200 znaků je třeba poslat e-mailem jako přílohu (formát: .doc, .rtf)  na e-mailovou adresu prof. J. Dohnala do 30. dubna 2018 (přihláška – viz níže).

 

Stati o rozsahu do 18 000 znaků včetně mezer budou uveřejněny v samostatných svazcích/ monografiích. Stati (texty vystoupení na konferenci) se budou přijímat pouze do 1. listopadu 2018.

Veškeré další informace Vám organizátoři poskytnou v červnu–červenci 2018 na Vaši e-mailo­vou adresu.

 

Přihláška ke stažení zde.

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

 

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

vedoucí organizačního výboru konference

Русский

12-ая  мeждународная конфeрeнция

Ценности в литературе и в искусстве IV

29–30-го августа 2018, г. Брно, Чeшская Рeспублика

 

Институт славистики Философского факультeта Унивeрситeта им. Mасарика‚ Брно‚ Чешская Ассоциация Славистов‚ об­щeство Аrs Comparationis (Славянская Секция Международной Ассоциации по Изучению Сло­ва и Образа)‚ Центральноевропейский Центр Славяноведения и Славяноведческое Общество Франка Вольмана приглашают Bас принять участиe в вышeпривeдeнной международной конфeрeнции‚ цeлью которой являeтся изучeниe проблем ценностей и их отображения в литературе и других видах искусства.

 

Основные темы конференции:

Отражение и трактовка ценностей в произведениях художественной литературы и в литературной критике

 

Специальные тематические/дискуссионные панели и круглые столы:

 • Аксиологический аспект в отображении гражданской войны 1918–1922 годов
 • Ценности в творчестве В. М. Гаршина
 • Творческий путь И. С. Тургенева с аксиологической точки зрения
 • Аксиологические устремления русской литературной критики 19-го века

 

Языки конференции

все славянские языки и языки мирового значения

Продолжительность доклада

10–15 минут

Регистрационный взнос

1200 чешских крон (эквивалент: 50 €) для очного участия, 1000 чешских крон (эквивалент: 40 €) для заочного участия

Жильё и пропитание

за счет участников

Заявку на участие в конференции с указанием темы Вашего выступления и резюме на русском или английском языке в объем до 200 символов необходимо выслать посредством и-мейла в качестве приложения (формат .doc, .rtf) по адресу проф. Й. Догнала не позднее 30-ого апреля 2018 г. (заявка — см. ниже).

 

Статьи в объем до 18 000 символов включая пробелы будут опубликованы в особых изданиях/монографиях. Статьи (тексты выступлений) принимаются только до 1-ого ноября 2018 г.

Все дальнейшие необходимые информации предоставят организаторы конференции участникам конференции в июне-июле 2018-го года посредством и-мейла.

 

Заявление можно скачать здесь.

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

заведующий Институтом славистики

 

prof.  PhDr. Josef Dohnal, CSc.

заведующий Организационным комитетом

English

Department of Slavonic Studies of the Masaryk University, Brno, Czech Association of Slavists, Ars Comparationis (Slavonic Section of International Association for Word and Image Studies), Central-European Centre of Slavonic Studies, Frank Wollman Society of Slavonic Studies invite you to take part in 

 

12th International Conference

Values in Literature and Arts IV

29th–30th August 2018, Brno, Czech Republic

 

The aim of the conference is demonstrate different contemporary approaches to the problem of values  and to deepen the axiological aspect of the study of literature, arts and culture.

 

Basic themes of the conference

Depiction of Values and Their Interpretation in Literary Works and in Literary Criticism

 

Special theme panels and round table discussions:

 • Axiological aspects in depiction of the civil war in Russia (1918–1922)
 • Depiction of values in the literary works by V. M. Garshin
 • Axiological aspects of the literary works by I. S. Turgenev
 • Axilogical struggle of the Russian literary criticism in the 19th century

 

Languages of the conference

all Slavonic and world languages

Duration of each paper

10–15 minutes

Conference fee

1.200 Czech crowns/50 € in case of personal attendance, 1.000 Czech crowns/40 € in case of impersonal attendance

Accommodation and meals

paid by any participant himself/herself

 

Session proposal with the theme of your paper and the abstract in Russian or English (maximum 200 characters) shall be sent (format: .doc, .rtf) by e-mail to Prof. J. Dohnalʼs address before April 30th 2018.

 

The papers (maximum 18.000 characters incl. spaces) will be published in the specific confe­rence volumes/monographs. Please, send your paper before November 01st 2018.

Any other information will be sent to you by the organizers to your e-mail address in June-July 2018.

 

Application form is available here.

 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Head of Department of Slavonic Studies

 

Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Organisational committee of the conference

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info