Ústav slavistiky

Ukrajinská studia

27. 1. 2018

Máte zájem

  • naučit se nádherný jazyk?
  • seznámit se s historií, kulturou a mentalitou jiného slovanského národa?
  • poznat krásu země našeho geografického skorosouseda?
  • vyjet na zahraniční stáž, uvidět a zažít dosud nepoznané?
  • studovat v přátelské, až rodinné atmosféře?
  • naučit se základům překladatelství?
  • získat praktické dovednosti a návyky?

Staňte se studentem oboru Ukrajinská studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně!

FF MU v současné době jako jediná vysoká škola v čr umožňuje dosažení třístupňového vysokoškolského vzdělání v daném oboru (Bc, Mgr., PhD.). Zároveň lze studovat další obor, což absolventům dává větší šance k uplatnění na trhu práce.

  • Prosazujeme individuální přístup ke studentům.
  • Snažíme se o udržení vysoké úrovně vzdělání.
  • Poskytujeme možnost vybudování solidních základů pro praktické využití nabytých teoretických znalostí.

 

Ukrajinská studia

Zajišťuje

Filozofická fakulta

Typ studia

bakalářský

Forma

prezenční

Doba studia

3 roky

Vyučovací jazyk

čeština

Obor Ukrajinská studia je koncipován jako jednooborové i dvouoborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské, kulturní a příp. publicistické praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích,ve kterých se kladou vyšší nároky na znalost ukrajinského prostředí v synchronním i diachronním kontextu, na celkový všeobecný přehled a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady rutinních úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou protokolování jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním
 
Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka, na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických, na znalost obecných i kulturních dějin Ukrajiny i širšího areálového kontextu a orientaci v soudobé hospodářské, politické a kulturní situaci na Ukrajině. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a technik administrativní práce. Důležitou součástí oboru je intenzivní kurz dalšího světového jazyka.

 


 
Osobní postřehy absolventů oddělení ukrajinistiky

Mgr. Eva Reutová, absolventka 1998

Během svého studia jsem ocenila zejména malý počet studentů, tím pádem více prostoru při výuce pro každého z nás. Neocenitelný byl individuální přístup vyučujících, jejich vstřícnost, kompetence, snaha předat studentům co nejvíce z vlastních znalostí. Svého studia zde rozhodně nelituji, neboť to, co jsem se zde naučila, bohatě zúročuji již mnoho let jako překladatelka odborných textů, a v současnosti i jako vyučující ukrajinského jazyka na našem Ústavu slavistiky.

 

Mgr. Rita Lyons Kindlerová, absolventka 2000

Líbilo se mi: v kruhu samotných ukrajinistů dobré vztahy, snaha si vzájemně pomoci, kontakty dodneška, časté studijní cesty na UA, možnost kombinace s nejrůznějšími dalšími obory.Nelíbilo se mi: spousty nesmyslného memorování věcí, které byly úplně k ničemu, chybějící znalosti vyučujících, nedostatek diskuse, studijních materiálů, minimální vhled do dějin a kultury UA.Svého studia zde nelituji, kdo chce něco studovat, tak je mu asi celkem jedno, kde a jak,hlavní je osobní zájem a snaha.

 

PhDr. Petr Kalina, Ph.D., absolvent 2003

Už od prvních okamžiků, kdy jsem nasál přátelskou atmosféru na brněnské ukrajinistice, mi bylo jasné, že se mi odsud nebude chtít odejít. Začal jsem tedy pilně studovat a dělat maximum pro to, abych zde mohl zůstat jako vyučující a podílet se na odborném formování mladších kolegů. Tento sen se mi splnil. Zároveň jsem rád, že jsem si z pestré fakultní nabídky vybral ještě jednu specializaci a studoval dvouoborově (v mém případě to byla hudební věda). Výrazně se mi tak rozšířily obzory v humanitní sféře a také se mi rozmnožily možnosti profesního uplatnění.

 

Mgr. Martina Hlavsová (Trčková), Ph.D., absolventka 2003

V letech 1996–2003 jsem studovala obory ukrajinština a němčina na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Co se oboru ukrajinština týče, moje celkové hodnocení studia a atmosféry je na dobré úrovni a spokojenosti. Kromě získání určitých znalostí ukrajinského jazyka jsem měla možnost seznámit se s kulturou a historií tohoto slovanského národa, jehož historie nebyla jednoduchá a ani současnost k němu není, bohužel, přívětivější. Měli jsme dobrý okruh studijních kolegů, s nimiž jsem zažila příjemný studentský život. Ten jsme mohli dále rozvíjet při cestách a stážích na Ukrajinu a její univerzity. V neposlední řadě musím vzpomenout vyučující Ústavu slavistiky se snahou podat vyčerpávající informace a zejména paní doc. Halynu Myronovu, která nám kromě odborných znalostí vždy vytvářela příjemné prostředí a byla ochotná podat pomocnou ruku při řešení našich nejen studijních starostí.

S katedrou ukrajinštiny jsem zůstala v dalším spojení také v rámci mého doktorského studia oboru Literární komparatistiky, v jehož rámci jsem zpracovávala kulturní kontext ukrajinsko-německých literárních vztahů Haliče a Bukoviny 19. století. Během studia jsem také převzala výuku staré ukrajinské literatury, kterou jsem na katedře vyučovala do roku 2016.

V současné době sice nejsem v přímém pracovním kontaktu s ukrajinským jazykem, ale vzhledem k prohlubujícím se pracovním kontaktům Česka s Ukrajinou a zvyšujícím se množstvím pracovníků z této země u nás vidím možnost uplatnění mých znalostí tohoto jazyka jako stále reálnější.

Celkově tedy studium na fakultě v Brně hodnotím pozitivně a jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat. Jako jednoznačně velké pozitivum hodnotím schopnost kritického pohledu na okolní svět, kterou jsem si v rámci svého vysokoškolského studia osvojila, a kterou u řady současníků stále více postrádám.

 

Mgr. Lucie Řehoříková, absolventka 2005

Svého rozhodnutí studovat ukrajinštinu nelituji. Díky znalosti tohoto jazyka jsem byla vybrána pro práci ve sféře kulturní diplomacie (současná ředitelka Českého centra v Kyjevě). Přátelská a příjemná atmosféra zde byla nesrovnatelná s jinými obory, našla jsem si přátele na celý život, k čemuž napomohly i mnohé doprovodné akce během studia. Co se týká kvality studia, ne vždy jsem byla zcela spokojená, podle mého je zapotřebí modernizace oboru, je třeba hovořit o současné Ukrajině, zbavit ji patetického image země s folklórem a varenyky (ačkoli i to je důležité), více tuto zemi navštěvovat, seznamovat se se zajímavými lidmi.

 

Mgr. Hana Šíchová, absolventka 2005

Vzpomínám-li na svá vysokoškolská studia, téměř vždy vzpomínám jen na ukrajinistiku, ačkoliv jsem studovala dva obory. Oddělení ukrajinistiky pro mne bylo jako rodina. Výuka probíhala v přátelské atmosféře, ale zároveň si zachovávala vysokou profesionální úroveň. Se spolužáky jsme vytvořili velmi přátelský okruh lidí, s nimiž se stále setkáváme.Pracovně využívám ukrajinštinu jako soudní tlumočnice – není to můj hlavní zdroj příjmů, ale ano, ukrajinštinou se stále více či méně zabývám.Studia ukrajinštiny jsem nikdy nelitovala! Bylo to jedno z mých nejkrásnějších životních období a vzpomínám na ně velmi ráda!

 

Mgr. Oxana Čmelíková, PhD., absolventka 2005

Líbilo se mi, že většina seminářů a přednášek probíhala v úzkém kruhu, v příjemné a přátelské atmosféře. Znali jsme se na ukrajinistice navzájem všichni – studenti i vyučující. Většina spolužáků z mého ročníku (a i dalších ročníků) zůstala mými kamarády. Jsme dosud v kontaktu, navštěvujeme se, s našimi rodinami podnikáme společné akce a výlety. Při výuce panovala příjemná, uvolněná, přátelská atmosféra, bývalo i veselo. Ukrajinštinou se živím – vyučuji ji a překládám z/do ní jako soudní tlumočnice. Svého rozhodnutí vystudovat ukrajinštinu rozhodně nelituji, naopak, jsem za to vděčná.

 

Mgr. Jitka Micháliková, PhD., absolventka 2005

Nejvíce se mi během studia slavistice líbilo to, že díky menšímu počtu studentů byla na hodinách převážně „rodinná atmosféra“, studenti i učitelé se navzájem znali, když se vyskytl nějaký problém, dalo se vždy domluvit. Získala jsem spoustu přátel a kamarádů, se kterými se pravidelně stýkáme, a to nejen my, ale i celé rodiny – co se týče úrovně výuky a požadavků – většinou byly požadavky přiměřené.Toho, že jsem absolventkou brněnské univerzity vůbec nelituji, naopak, jsem na to hrdá.

 

Mgr. Zuzana Dudová Šalplachtová, absolventka 2016

Studium na brněnské ukrajinistice má celou řadu předností. Tou hlavní je příjemné, téměř rodinné prostředí, které je dáno zejména tím, že studentů oboru není mnoho a všichni se mezi sebou znají. Toto příjemné prostředí vytváří bezpochyby také vyučující, kteří ke studentům vždy přistupovali velmi vstřícně, a měli prostor věnovat se studentům i nad rámec svých povinností; zmínit můžu například osobní konzultace (a to i přes Skype nebo o víkendu), možnost přesunu výuky v případě, že někomu termín v rozvrhu nevyhovoval, porozumění v případě problémů během studia i na úrovni čistě lidské apod. Další předností je celá řada aktivit a akcí, které během studia studenta provází – ať už je to každoroční vánoční večírek spojený s divadlem, možnost pobytu na Ukrajině, množství přednášek zahraničních ukrajinistů, ukrajinských univerzitních vyučujících, spisovatelů či jiných osobností.Pět let vysokoškolského studia na oddělení ukrajinistiky byla pro mě osobně báječná životní etapa. Všem potenciálním uchazečům o studium ukrajinštiny můžu brněnskou Filozofickou fakultu vřele doporučit.

 

Bc. Jelyzaveta Chaljavka, absolventka 2017

Líbilo se mi, že během výuky praktické semináře měly převahu nad teoretickou výukou, rovněž jsme měli možnost využít nabyté znalosti mimo školu. Uvítala bych více předmětů orientovaných na praktický překlad.Vyučující byli kvalifikovaní a kompetentní, byli ochotni pomoci při řešení nestandardních individuálních situací.Atmosféra při výuce byla přátelská, mezi spolužáky jsem našla přátele a známé. Svého rozhodnutí studovat zde v nejmenším nelituji, byl to můj záměr a cíl. Naši absolventi pracují v nejrůznějších oborech a zastávají nejrůznější pozice. Jsou mezi nimi renomovaní překladatelé beletrie (Mgr. Rita Kindlerová) i odborných textů (Mgr. Eva Reutová, Mgr. Jitka Micháliková, PhD., Mgr. Hana Šíchová, Mgr. Ihor Kapitula), vyučující (Mgr. Oxana Čmeliková, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Monika Ševečková, PhD., Mgr. Martina Trčková-Hlavsová, PhD., Mgr. Aleš Ziegler, Mgr. Krystyna Kuzněcova, Mgr. Ihor Šysterov, Mgr. Jevhenija Iščuk, Mgr. Lenka Heinigová), pracovníci ve sféře kulturní diplomacie (Dagmar Kuzmová, Mgr. Lucie Řehoříková), zaměstnanci různých firem, spolupracujících se zeměmi bývalého Sovětského svazu nejen v ČR (Mgr. Irina Jakimovská, PhD., Bc. Jelyzaveta Chaljavka), ale i na Slovensku (Mgr. Adriána Sárköziová, Bc. Martina Nosaľová), pracovníci Ministerstva vnitra ČR (Bc. Linda Táboříková, Mgr. Marie Hlavsová) a mnozí další.

Samozřejmě že ne všichni naši absolventi pracují v odvětví spojeném s ukrajinštinou, ale snad žádný z nich nelituje svého rozhodnutí věnovat se studiu tohoto jazyka a léta strávená na našem ústavu nepovažuje za ztrátu času.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info