Bruno Schulz v kontextu střední Evropy

17. 11. 2019

Česky

Vyhlašujeme tematické číslo Proudů 2020/1

Bruno Schulz v kontextu střední Evropy

 

Vážení přispěvatelé, vážení čtenáři,

v součinnosti s organizátory festivalu SchulzFest vyhlašujeme pro rok 2020 tematické číslo Proudů 2020/1 zaměřené na dílo Bruna Schulze v kontextu literatur střední Evropy. Do tohoto čísla budeme přijímat pouze tematické studie v angličtině, češtině, slovenštině a polštině (v jiných jazycích po domluvě). Studie budou v souladu se zavedenými pravidly časopisu podrobeny oboustranně anonymnímu recenznímu posouzení ze strany 2 nezávislých recenzentů. Studie nesouvisející s vyhlášeným tématem mohou být publikovány v čísle 2019/2 nebo v čísle 2020/2. V ostatních rubrikách rádi uveřejníme tematické i netematické příspěvky.

Budeme rádi, když se do tematického čísla zapojíte – ať už zasláním studie, recenze, vlastního překladu, reportáže, nebo alespoň sdílením této informace s kolegy, kteří by mohli mít o dané téma zájem.

Své texty posílejte Markétě Poledníkové nejpozději do 15. května 2020. Studie zaslané později nemusí být přijaty do recenzního řízení. Níže uvádíme žádoucí, nikoliv však jediná možná témata:

 

Bruno Schulz v kontextu střední Evropy

  • Bruno Schulz v kontextu meziválečných autorů střední Evropy;
  • Bruno Schulz: text mezi texty;
  • intertextuální odkazy v díle Bruna Schulze;
  • intertextuální odkazy dnešních autorů na Bruna Schulze;
  • Hrabalovy schulzovské inspirace.
Anglicky

We announce a special issue of the journal “Proudy” 2020/1 

Bruno Schulz in the context of Central Europe

 

Dear contributors, dear readers,

in cooperation with organizers of the festival “SchulzFest”, we announce a special issue of the journal “Proudy”. In the special issue 2020/1, we will focus on the works by Bruno Schulz in the context of Central European literature. Only thematic studies in English, Czech, Slovak and Polish will be accepted for this issue. (Studies in other languages upon request.) Under journal policy, we will carry out a double-blind peer review evaluation of all contributed studies. and by two independent reviewers. Studies not related to the topic may be published in the issue 2019/2 or 2020/2. In other sections than “studies”, we will be happy to publish thematic as well as non-thematic contributions.

We will be glad if you join our thematic issue—whether by submitting a study, review, translation, reportage, or at least by sharing this information with colleagues who might be interested in the topic.

Please, send the contributions to Markéta Poledníková no later than at 15th May 2020. Studies submitted later may not be accepted for review. Below are desirable, but not the only possible topics:

 

Bruno Schulz in the context of Central Europe

  • Bruno Schulz in the context of the interwar Central European authors;
  • Bruno Schulz intertextually;
  • Intertextual references in Bruno Schulz's work;
  • Intertextual references of today's authors to Bruno Schulz;
  • Hrabalʼs Schulzian inspiration.

Více článků

Přehled všech článků