Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny (CDVUR) je specializované pracoviště při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, vytvořené účelově v r. 2010 k zajištění realizace projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010–2012) v DVPP pro JMK, uskutečňovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pracoviště ve své činnosti navazuje na tradici realizace seminářů pro učitele ruského jazyka na středních školách v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2007–2009) a organizačně tak přejímá jednu z dosavadních klíčových aktivit Kabinetu rusistických studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ve spolupráci se zkušeným lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů, CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů v jednotlivých oblastech výuky ruštiny na základních a středních školách Jihomoravského kraje.

 

Informace o uskutečněných akcích a fotografie z nich naleznete zde.

V červnu 2017 ukončila aktivní spolupráci s CDVUR při Ústavu slavistiky FF MU jeho  spoluzakladatelka doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc. (* 1933). Dlouholetá neúnavná a obětavá iniciátorka a organizátorka programů dalšího vzdělávání učitelů ruštiny na univerzitách v Olomouci, Ostravě a Brně organizovala a odborně metodicky vedla program Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny na FF MU od r. 2007. Během svého desetiletého působení zde se jako organizátorka, propagátorka,  lektorka, editorka a spoluautorka metodických učebních textů zásadním způsobem zasloužila o etablování pracoviště, které jako jediné v ČR dlouhodobě a kontinuálně nabízí certifikované programy dalšího vzdělávání učitelů ruštiny na základních a středních školách nejen Jihomoravského kraje.

Za dlouholetou plodnou a záslužnou činnost v oblasti metodiky výuky a propagace ruštiny na školách a za obětavou pomoc desítkám vděčných pedagogů naší milé kolegyni paní docentce Květuši Lepilové upřímně děkujeme a přejeme jí pevné zdraví a mnoho sil a optimismu do dalších let jejího vždy aktivního a činorodého života.

Za tým pracovníků CDVUR při Ústavu slavistiky FF MU

Jiří Gazda